Úrokový bonus 0,00% na 3 roky

Informácie pre dotknuté osoby sú v nasledujúcom texte rozdelené podľa udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, teda podľa toho, ktoré polia súhlasu záujemca zaškrtol a v závere textu sú uvedené práva záujemcu ako dotknutej osoby spoločne, bez ohľadu na zaškrtnutie polí súhlasu.

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov iba pre projekt Popradská

Zaškrtnutím prvého políčka súhlasu, ktoré sa vzťahuje na projekt Popradská, udeľuje záujemca dobrovoľne a slobodne súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom informovania o novinkách týkajúcich sa projektu Popradská (newsletter). Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Metrostav Slovakia a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5753/B (ďalej len „Metrostav Slovakia“). Záujemca zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzuje, že sú pre záujemcu podmienky, za ktorých súhlas udeľuje, prezentované dostatočne konkrétnym a informovaným spôsobom (záujemcovi je zrejmé komu a v akom rozsahu ho udeľuje). Záujemca zároveň berie na vedomie:

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov aj pre ostatné projekty, na ktorých sa podieľa prevádzkovateľ

Zaškrtnutím druhého políčka súhlasu, ktoré sa vzťahuje na ostatné projekty, na ktorých sa podieľa prevádzkovateľ, udeľuje záujemca dobrovoľne a slobodne súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom informovania o novinkách týkajúcich sa ostatných projektov prevádzkovateľa (newsletter). Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Metrostav Slovakia. Záujemca zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzuje, že sú pre záujemcu podmienky, za ktorých súhlas udeľuje, prezentované dostatočne konkrétnym a informovaným spôsobom (záujemcovi je zrejmé komu a v akom rozsahu ho udeľuje). Záujemca zároveň berie na vedomie:

Informácie týkajúce sa oboch udelených súhlasov

Záujemca má ako dotknutá osoba nasledovné práva:

crossmenu